Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
2.1 - II./MOZ/2020 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva v Močenku č. 3.2 - I./MOZ/2019, ktoré bolo schválené dňa 11.09. 2019
 
OcZ 15.05.2020
2.2 - II./MOZ/2020 Návrh na schválenie podania žiadosti  o dotáciu  na podporu technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít OcZ 15.05.2020
1 - II./MOZ/2020 Otvorenie a schválenie programu rokovania OcZ 15.05.2020
9.1 - II./OZ/2020 Informácia starostu obce o miere vytriedenia
komunálneho odpadu za rok 2019
OcZ 29.04.2020
9.2 - II./OZ/2020 Použitie rezevného fondu na úhradu bežných výdavkov OcZ 29.04.2020
8.2 - II./OZ/2020 Predaj obecného pozemku pre manželov Vörösových OcZ 29.04.2020
8.1 - II./OZ/2020 Prenájom priestorov v Kultúrnom dome OcZ 29.04.2020
7.1 - II./OZ/2020 Správa z kontroly nedoplatkov miestnych daní za rok 2019
a celkom za predchádzajúce roky v obci Močenok
OcZ 29.04.2020
7.2 - II./OZ/2020 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2020
OcZ 29.04.2020
6.1 - II./OZ/2020 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2019 OcZ 29.04.2020
6.2 - II./OZ/2020 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov
Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2019
OcZ 29.04.2020
6.3 - II./OZ/2020 Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok
k 31. 12. 2019 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2019
OcZ 29.04.2020
5.1 - II./OZ/2020 Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok  za rok 2019 OcZ 29.04.2020
5.2 - II./OZ/2020 Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky
a vedenia účtovníctva k 31.12.2019
OcZ 29.04.2020
5.3 - II./OZ/2020 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2019 OcZ 29.04.2020
5.4 - II./OZ/2020 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2019 OcZ 29.04.2020
5.5 - II./OZ/2020 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2019 OcZ 29.04.2020
5.6 - II./OZ/2020 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2019 OcZ 29.04.2020
5.7 - II./OZ/2020 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2019 OcZ 29.04.2020
5.8 - II./OZ/2020 I. zmena rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 OcZ 29.04.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »