Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
13.1 - I./OZ/2019 Informácia o spracovávaní osobných údajov poslancov OcZ OcZ 30.01.2019
13.2 - I./OZ/2019 Informácia o splnení povinnosti starostu obce v zmysle zákona č. 545/2005 OcZ 30.01.2019
12 - I./OZ/2019 Zápisnice komisií od ostatného OcZ OcZ 30.01.2019
11 - I./OZ/2019 Správy o činnosti komisií za rok 2018 OcZ 30.01.2019
11.1 - II./OZ/2019 Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 OcZ 27.03.2019
10.1 - I./OZ/2019  Budúci zámer odpredaja pozemku - žiad. Terézia Šelméciová OcZ 30.01.2019
10.2 - I./OZ/2019 Budúci zámer odpredaja pozemku - žiad. Peter Daniš OcZ 30.01.2019
10 - II./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 27.03.2019
10.1 - III./OZ/2019 Informácia o menovaní zapisovateľky Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti OcZ 29.05.2019
10.2 - III./OZ/2019 Architektonická štúdia - Rekonštrukcia verejného priestoru OcZ 29.05.2019
10.1 - IV./OZ/2019 Návrh na Ceny obce Močenok 2019 OcZ 31.07.2019
10.2 - IV./OZ/2019 Cena starostu obce Močenok 2019 OcZ 31.07.2019
10.3 - IV./OZ/2019 Spolufinancovanie projektu na nákup obecného elektromobilu z rozpočtu obce OcZ 31.07.2019
9.1 - I./OZ/2019 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 OcZ 30.01.2019
9.2 - I./OZ/2019 Správa z kontroly z vybranej investičnej akcie _ Technol. zhodnotenie hasičskej zbrojnice OcZ 30.01.2019
9.1 - II./OZ/2019 Budúci zámer zámeny pozemkov – JUDr. Silvia Karásiková a sestry OcZ 27.03.2019
9.2 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca OcZ 27.03.2019
9.3 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Petra Daniša OcZ 27.03.2019
9.4 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecných pozemkov pre Teréziu Šelmeciovú OcZ 27.03.2019
9 - III./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 29.05.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »