Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
11.1 - I./OZ/2020 Informácia starostu obce o dočasnom presťahovaní močenskej pobočky Slovenskej pošty do Hornej Kráľovej OcZ 29.01.2020
10 - I./OZ/2020 Zápisnice z komisií OcZ 29.01.2020
9 - I./OZ/2020 Správy o činnosti komisií za rok 2019 OcZ 29.01.2020
8.1 - I./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - Mgr. Martin Práznovský OcZ 29.01.2020
8.2 - I./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov - manželia Lenčéšoví (ul.Párovce) OcZ 29.01.2020
8.3 - I./OZ/2020 Odpredaj obecného pozemku pre žiadateľa - Štefana Kozelnického OcZ 29.01.2020
8.4 - I./OZ/2020 Zámer prenájmu obecných pozemkov OcZ 29.01.2020
8.5 - I./OZ/2020 Žiadosť o zriadenie vecného bremena OcZ 29.01.2020
8.6 - I./OZ/2020 Žiadosť o prenájom kultúrneho domu OcZ 29.01.2020
8.7 - I./OZ/2020 Zámena pozemkov medzi Obcou Močenok a COOP Jednota Nitra OcZ 29.01.2020
8.8 - I./OZ/2020 Odpredaj obecného pozemku pre žiadateľa  Ivana Packu OcZ 29.01.2020
7.1 - I./OZ/2020 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 OcZ 29.01.2020
7.2 - I./OZ/2020 Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia autobusových výbočísk v ulici Čingov“ realizovanej v obci Močenok v roku 2019  OcZ 29.01.2020
6.1 - I./OZ/2020 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2019 OcZ 29.01.2020
6.2 - I./OZ/2020 Rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2020 OcZ 29.01.2020
6.3 - I./OZ/2020 Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2019 OcZ 29.01.2020
6.4 - I./OZ/2020 Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Močenok OcZ 29.01.2020
5.1 - I./OZ/2020 Poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu OcZ 29.01.2020
5.2 - I./OZ/2020 Náhradná sobášna miestnosť OcZ 29.01.2020
5.3 - I./OZ/2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-Z-302021I857-222-13 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku“  OcZ 29.01.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »