Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
9.1 - IV./OZ/2020 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2020 OcZ 26.08.2020
9.2 - IV./OZ/2020 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2020 OcZ 26.08.2020
9.3 - IV./OZ/2020 Informácia o povinnosti obce zberať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad OcZ 26.08.2020
9.4 - IV./OZ/2020 Informácia o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2020 OcZ 26.08.2020
8 - IV./OZ/2020 Zápisnice z komisií OcZ 26.08.2020
7.1 - IV./OZ/2020 Správa z kontroly plnenia podmienok pre prideľovanie obecných bytov v zmysle schváleného VZN OcZ 26.08.2020
7.2 - IV./OZ/2020 Správa z kontroly výdavkov ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne i bezhotovostných platieb
so zameraním na cestovné a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január a február 2020
OcZ 26.08.2020
6.1 - IV./OZ/2020 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2020 OcZ 26.08.2020
6.2 - IV./OZ/2020 Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 OcZ 26.08.2020
6.3 - IV./OZ/2020 Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2019 OcZ 26.08.2020
6.4 - IV./OZ/2020 Výročná správa Domova dôchodcov milosrdného samaritána za rok 2019 OcZ 26.08.2020
6.5 - IV./OZ/2020 Informácia o vývoji podielových daní za I. polrok 2020 OcZ 26.08.2020
5.1 - IV./OZ/2020 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok OcZ 26.08.2020
5.2 - IV./OZ/2020 Návrh na zánik Komunitného centra Kláštor OcZ 26.08.2020
5.3 - IV./OZ/2020 Návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu  OcZ 26.08.2020
5.4 - IV./OZ/2020 Zapojenie obce do projektu „Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ OcZ 26.08.2020
5.5 - IV./OZ/2020 Mandátna zmluva na elektronabíjaciu stanicu pri kultúrnom dome OcZ 26.08.2020
5.6 - IV./OZ/2020 Návrh na zrušenie Mediálnej rady OcZ 26.08.2020
3 - IV./OZ/2020 Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 24.06.2020 OcZ 26.08.2020
2 - IV./OZ/2020 Schválenie programu rokovania OcZ 26.08.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »