Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
9.1 - III./OZ/2019 Schválenie mimoriadnej dotácie pre Tibora Székelyho OcZ 29.05.2019
9 - IV./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 31.07.2019
8.1 - I./OZ/2019 VZN č. 01_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 01 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ .... OcZ 30.01.2019
8.2 - I./OZ/2019 VZN č. 02_2019 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Močenok OcZ 30.01.2019
8.3 - I./OZ/2019 VZN č. 03_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO OcZ 30.01.2019
8.4 - I./OZ/2019 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019 OcZ 30.01.2019
8.5 - I./OZ/2019  Schválenie zmeny sadzobníka za predaj na miestnom trhovisku OcZ 30.01.2019
8.6 - I./OZ/2019  Schválenie zmeny sadzobníka poplatkov za inzerciu OcZ 30.01.2019
8.1 - II./OZ/2019 Správa z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 2017 a 2018 OcZ 27.03.2019
8.2 - II./OZ/2019 Správa z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok OcZ 27.03.2019
8.1 - III./OZ/2019 ŽIadosť o dlhodobý prenájom pre p. Annu Odráškovú OcZ 29.05.2019
8.3 - III./OZ/2019 Žiadosť o prenájom pôdy a vinice - Vinársky spolok Urban Močenok, o. z. OcZ 29.05.2019
8.6 - III./OZ/2019 Zámena pozemkov medzi Obcou Močenok a JUDr. Silviou Karásikovou+sestry OcZ 29.05.2019
8.7 - III./OZ/2019 Zmluva  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (pozemok ul. Mlynská) OcZ 29.05.2019
8.8 - III./OZ/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (pozmok ul. B. Klucha) OcZ 29.05.2019
8.1 - IV./OZ/2019 Žiadosť o prenájom OP - Ľudovít Hochel OcZ 31.07.2019
8.2 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Daniel Kútny OcZ 31.07.2019
8.3 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Jozef Kútny OcZ 31.07.2019
8.4 - IV./OZ/2019 Žiadosť o zámenu pozemkov - COOP Jednota Nitra OcZ 31.07.2019
8.5 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Marián a Daniela Straňákoví OcZ 31.07.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »