Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.4 - I./OZ/2020 Členovia redakčnej rady OcZ 29.01.2020
3 - I./OZ/2020 Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 11. 2019, z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2020 zo dňa 15. 01. 2020 OcZ 29.01.2020
2 - I./OZ/2020 Schválenie programu rokovania OcZ 29.01.2020
1 - I./OZ/2020 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice OcZ 29.01.2020
3.1 - I./MOZ/2020 VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ 15.01.2020
2. - I./MOZ/2020 Schválenie programu rokovania OcZ 15.01.2020
1. - I./MOZ/2020 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 15.01.2020
3.1 - II./MOZ/2019 Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady OcZ 11.12.2019
3.2 - II./MOZ/2019 Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 - 2022 OcZ 11.12.2019
3.3 - II./MOZ/2019 Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 - 2022 OcZ 11.12.2019
2 - II./MOZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 11.12.2019
1 - II./MOZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 11.12.2019
11.1 - VI./OZ/2019 Informácia starostu obce o jeho zvolení do funkcie člena dozornej rady ZsVS a.s. Nitra OcZ 27.11.2019
10 - VI./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 27.11.2019
9.1 - VI./OZ/2019 Žiaodsť o odkúpenie obecného pozemku - Peter Vörös OcZ 27.11.2019
9.2 - VI./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku – Štefan Kováč OcZ 27.11.2019
9.3 - VI./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku – Lenka Kováčová a Milan Sirka OcZ 27.11.2019
9.4 - VI./OZ/2019 Schválenie prenájmu obecných pozemkov – Ing. Miloš Kútny OcZ 27.11.2019
9.5 - VI./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku – Ing. Miloš Kútny OcZ 27.11.2019
9.6 - VI./OZ/2019 Schválenie prenájmu telocvične pre Gabrielu Sklenárovú, Ing. Beátu Lencsésovú, Tibora Székelyho OcZ 27.11.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »