Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
4 - UOZ/2018 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie OcZ 10.12.2018
3 - UOZ/2018 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie OcZ 10.12.2018
2 - UOZ/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva OcZ 10.12.2018
1 - UOZ/2018 Úvodné náležitosti OcZ 10.12.2018
9 - VI./OZ/2018 Zápisnice z komisií OZ 31.10.2018
8.1 - VI./OZ/2018 Správa z kontroly predaja majetku v obci Močenok, stanovenie ceny
a formy predaja, súlad zmluvy s prijatým uznesením. Zverejňovanie zmlúv.
OZ 31.10.2018
8.2 - VI./OZ/2018 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 OZ 31.10.2018
7.1 - VI./OZ/2018 Stanovisko HK k Programovému rozpočtu Obce Močenok 2019 - 2021 OZ 31.10.2018
7.2 - VI./OZ/2018 Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok 2019 – 2021 OZ 31.10.2018
7.3 - VI./OZ/2018 Informácia o výsledkoch hospodárenia Obce Močenok OZ 31.10.2018
7.4 - VI./OZ/2018 Správa o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 - 2018 OZ 31.10.2018
7.5 - VI./OZ/2018 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 OZ 31.10.2018
6.1 - VI./OZ/2018 Program odpadového hospodárstva Obce Močenok na roky 2016 - 2020 OZ 31.10.2018
6.2 - VI./OZ/2018 Schválenie podanie žiadosti o NFP na projekt Wifi free pre Teba OZ 31.10.2018
6.3 - VI./OZ/2018 Schválenie poradovníka na nájomné byty postavené s podporou  štátu v obci Močenok OZ 31.10.2018
5.1 - VI./OZ/2018 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Močenok v školskom roku 2017/2018
OZ 31.10.2018
5.2 - VI./OZ/2018 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Močenok v školskom roku 2017/2018
OZ 31.10.2018
5.3 - VI./OZ/2018 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZUŠ Močenok v školskom roku 2017/2018
OZ 31.10.2018
5.4 - VI./OZ/2018 Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 OZ 31.10.2018
5.5 - VI./OZ/2018 Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 OZ 31.10.2018
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »