Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
6.4 - IV./OZ/2018 Výročná správa Domova dôchodcov za rok 2017 a Správa audítora OZ 24.07.2018
6.5 - IV./OZ/2018 Žiadosť o NFP na projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“  OZ 24.07.2018
6.6 - IV./OZ/2018 Cenová ponuka na práce naviac k projektu: „Technologické zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci Močenok“ OZ 24.07.2018
6.7 - IV./OZ/2018 Cenové ponuky na práce naviac k projektu: „Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok“ OZ 24.07.2018
6.1 - V./OZ/2018 III. zmena rozpočtu obce Močenok na rok 2018 OZ 26.09.2018
6.2 - V./OZ/2018 Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2017 OZ 26.09.2018
6.3 - V./OZ/2018 Žiadosti o odpustenie úrokov z omeškania dlhu na nájomnom OZ 26.09.2018
6.4 - V./OZ/2018 Žiadosť o napojenie zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ na verejné osvetlenie OZ 26.09.2018
6.5 - V./OZ/2018 Zmluva o spolupráci medzi Obcou Močenok a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. OZ 26.09.2018
6.1 - VI./OZ/2018 Program odpadového hospodárstva Obce Močenok na roky 2016 - 2020 OZ 31.10.2018
6.2 - VI./OZ/2018 Schválenie podanie žiadosti o NFP na projekt Wifi free pre Teba OZ 31.10.2018
6.3 - VI./OZ/2018 Schválenie poradovníka na nájomné byty postavené s podporou  štátu v obci Močenok OZ 31.10.2018
6.1 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
6.2 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
6.3 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
5.1 - I./OZ/2018 Návrh VZN č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN O obecnom prospechovom štipendiu OZ 31.01.2018
5.2 - I./OZ/2018 Návrh a schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ZUŠ Močenok OZ 31.01.2018
5.3 - I./OZ/2018 Materiály predložené na rokovanie OZ OZ 31.01.2018
5.1 - II./OZ/2018 Materiály predložené na prerokovanie a schválenie OZ 28.03.2018
5.1 - III./OZ/2018 Materiály predložené na prerokovanie a schválenie OZ 30.05.2018
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »