Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
8.1 - VI./OZ/2019 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 OcZ 27.11.2019
7.1 - VI./OZ/2019 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2019 OcZ 27.11.2019
7.2 - VI./OZ/2019 Žiadosť o dofinancovanie bežných nákladov na klientov s trvalým pobytom v obci Močenok v DD Milosrdného samaritána v Močenku OcZ 27.11.2019
7.3 - VI./OZ/2019 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2019 OcZ 27.11.2019
6.2 - VI./OZ/2019 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku OcZ 27.11.2019
6.1 - VI./OZ/2019 Schválenie návrhu VZN Obce Močenok č. 09/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok OcZ 27.11.2019
6.3 - VI./OZ/2019 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Močenok na rok 2020 OcZ 27.11.2019
6.4 - VI./OZ/2019 Žiadosť o zmenu územného plánu – Ján Vereš – Nákladná doprava, s.r.o. OcZ 27.11.2019
6.5 - VI./OZ/2019 Štatút časopisu Močenok OcZ 27.11.2019
6.6 - VI./OZ/2019 Zásady vysielania Televízie Močenok OcZ 27.11.2019
6.7 - VI./OZ/2019 Zásady tvorby webovej a facebookovej stránky Obce Močenok OcZ 27.11.2019
5.6 - VI./OZ/2019 Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2019/2020 OcZ 27.11.2019
5.5 - VI./OZ/2019 Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2019/2020 OcZ 27.11.2019
5.4 - VI./OZ/2019 Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2019/2020 OcZ 27.11.2019
5.3 - VI./OZ/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2018/2019 OcZ 27.11.2019
5.2 - VI./OZ/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2018/2019 OcZ 27.11.2019
5.1 - VI./OZ/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2018/2019 OcZ 27.11.2019
3 - VI./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 27.11.2019
2 - VI./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 27.11.2019
1 - VI./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 27.11.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »