Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
8.6 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Ivan Packa OcZ 31.07.2019
8.7 - IV./OZ/2019 Schválenie prenájmu OP - Anna Odrášková OcZ 31.07.2019
8.8 - IV./OZ/2019 Schválenie prenájmu OP - Vinársky spolok URBAN Močenok, o. z. OcZ 31.07.2019
7.1 - I./OZ/2019 I. zmena rozpočtu obce Močenok OcZ 30.01.2019
7.2 - I./OZ/2019 Rozpočet a financie OcZ 30.01.2019
7.3 - I./OZ/2019 Plán investícií na obdobie 2019-2022 OcZ 30.01.2019
7.1 - II./OZ/2019 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
7.2 - II./OZ/2019 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
7.3 - II./OZ/2019 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018 OcZ 27.03.2019
7.4 - II./OZ/2019 Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry knižiek v Knižnici Močenok a návrh na vyradenie knižiek OcZ 27.03.2019
7.1 - III./OZ/2019 Správa z kontroly hospodárenia v domove dôchodcov so zameraním na výdavky cestou pokladne i bezhotovostných platieb OcZ 29.05.2019
7.2 - III./OZ/2019 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 OcZ 29.05.2019
7.1 - IV./OZ/2019 Správa z kontroly včasnosti vybavovania drobných stavieb v Močenku v roku 2018 a v I. polroku 2019
 
OcZ 31.07.2019
7.2 - IV./OZ/2019 Správa z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2018 a I. polrok 2019 OcZ 31.07.2019
6.1 - I./OZ/2019 Voľba členov mediálnej rady OcZ 30.01.2019
6.2 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri ZŠ OcZ 30.01.2019
6.3 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri MŠ OcZ 30.01.2019
6.4 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri ZUŠ OcZ 30.01.2019
6.1 - II./OZ/2019 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.2 - II./OZ/2019 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »