Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
9.1 - V/OZ/2019 Informácia starostu obce o zmene zapisovateliek v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti a v komisii územného plánovania a investičnej činnosti OcZ 25.09.2019
8 - V./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 25.09.2019
7.1 - V./OZ/2019 Budúci zámer predaja OP - Štefan Kováč OcZ 25.09.2019
7.2 - V./OZ/2019 Budúci zámer predaja OP - Lenka Kováčová a Milan Sirka OcZ 25.09.2019
7.3 - V./OZ/2019 Budúci zámer prenájmu OP - Ing. Miloš Kútny OcZ 25.09.2019
7.4 - V./OZ/2019 Zrušenie Uznesenia č. 8.1 - IV./OZ/2019 zo dňa 31.07.2019 OcZ 25.09.2019
7.4.1 - V./OZ/2019 Budúci zámer odpredaja OP - Ing. Miloš Kútny

 
OcZ 25.09.2019
7.5 - V./OZ/2019 Schválenie predaja OP - Daniel Kútny OcZ 25.09.2019
7.6 - V./OZ/2019 Schválenie predaja OP - Jozef Kútny a manželka OcZ 25.09.2019
7.7 - V./OZ/2019 Schválenie predaja OP - Daniel Straňák a manželka OcZ 25.09.2019
6.1 - V./OZ/2019 Návrh a schválenie III. zmeny rozpočtu obce na rok 2019 OcZ 25.09.2019
5.1 - V./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 
OcZ 25.09.2019
3 - V./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2019 OcZ 25.09.2019
2 - V./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 25.09.2019
1 - V./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 25.09.2019
3.1 - I./MOZ/2019 Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Močenok“ OcZ 11.09.2019
3.2 - I./MOZ/2019 Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“ OcZ 11.09.2019
2. - I./MOZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 11.09.2019
1. - I./MOZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 11.09.2019
10.1 - IV./OZ/2019 Návrh na Ceny obce Močenok 2019 OcZ 31.07.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »