Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
6.3 - II./OZ/2019 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
6.4 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.5 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.6 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.7 - II./OZ/2019 Správa o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.1 - III./OZ/2019 Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2018 OcZ 29.05.2019
6.2 - III./OZ/2019 Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 OcZ 29.05.2019
6.3 - III./OZ/2019 Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2018 OcZ 29.05.2019
6.4 - III./OZ/2019 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2018 a Správa nezávislého audítora OcZ 29.05.2019
6.5 - III./OZ/2019 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2019 OcZ 29.05.2019
6.6 - III./OZ/2019 II. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 OcZ 29.05.2019
6.1 - IV./OZ/2019 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2019. OcZ 31.07.2019
6.2 - IV./OZ/2019 Informácia o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2018 OcZ 31.07.2019
5.1 - I./OZ/2019 Voľba predsedov komisií ver.poriadku a invest.činnosti OcZ 30.01.2019
5.2 - I./OZ/2019 Voľba člena OcR OcZ 30.01.2019
5.3 - I./OZ/2019 Voľba člena komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného kontrolóra OcZ 30.01.2019
5.4 - I./OZ/2019 Poverenie sobášiacich OcZ 30.01.2019
5.1 - II./OZ/2019 Zapojenie obce do projektu: Zelené obce Slovenska OcZ 27.03.2019
5.2 - II./OZ/2019 Zapojenie obce do projektu: Multifunkčné ihrisko spája športových nadšencov OcZ 27.03.2019
5.3 - II./OZ/2019 Zánik spoločnosti Múzeum a galéria OcZ 27.03.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »