Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10.2 - IV./OZ/2019 Cena starostu obce Močenok 2019 OcZ 31.07.2019
10.3 - IV./OZ/2019 Spolufinancovanie projektu na nákup obecného elektromobilu z rozpočtu obce OcZ 31.07.2019
9 - IV./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 31.07.2019
8.1 - IV./OZ/2019 Žiadosť o prenájom OP - Ľudovít Hochel OcZ 31.07.2019
8.2 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Daniel Kútny OcZ 31.07.2019
8.3 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Jozef Kútny OcZ 31.07.2019
8.4 - IV./OZ/2019 Žiadosť o zámenu pozemkov - COOP Jednota Nitra OcZ 31.07.2019
8.5 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Marián a Daniela Straňákoví OcZ 31.07.2019
8.6 - IV./OZ/2019 Žiadosť o odpredaj OP - Ivan Packa OcZ 31.07.2019
8.7 - IV./OZ/2019 Schválenie prenájmu OP - Anna Odrášková OcZ 31.07.2019
8.8 - IV./OZ/2019 Schválenie prenájmu OP - Vinársky spolok URBAN Močenok, o. z. OcZ 31.07.2019
7.1 - IV./OZ/2019 Správa z kontroly včasnosti vybavovania drobných stavieb v Močenku v roku 2018 a v I. polroku 2019
 
OcZ 31.07.2019
7.2 - IV./OZ/2019 Správa z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2018 a I. polrok 2019 OcZ 31.07.2019
6.1 - IV./OZ/2019 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2019. OcZ 31.07.2019
6.2 - IV./OZ/2019 Informácia o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2018 OcZ 31.07.2019
5.1 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách OcZ 31.07.2019
5.2 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  OcZ 31.07.2019
5.3 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ 31.07.2019
5.4 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
 
OcZ 31.07.2019
5.5 - IV./OZ/2019 Územný plán obce Močenok - ZaD. č. 2 - VZN Obce Močenok č. 08/2019 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Močenok - Zmeny a doplnky č.2. OcZ 31.07.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »