Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.1 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách OcZ 29.05.2019
5.2 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  OcZ 29.05.2019
5.3 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
OcZ 29.05.2019
5.4 - III./OZ/2019 Zámer na zriadenie registrovaného sociálneho podniku  Obcou Močenok OcZ 29.05.2019
5.5 - III./OZ/2019 Zámer podania žiadosti projektového zámeru pre avizovanú výzvu OP IROP 2, Ľahší prístup k efektívnejším verejným službám, 2.1.2 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry  OcZ 29.05.2019
5.1 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách OcZ 31.07.2019
5.2 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  OcZ 31.07.2019
5.3 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ 31.07.2019
5.4 - IV./OZ/2019 VZN Obce Močenok č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
 
OcZ 31.07.2019
5.5 - IV./OZ/2019 Územný plán obce Močenok - ZaD. č. 2 - VZN Obce Močenok č. 08/2019 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Močenok - Zmeny a doplnky č.2. OcZ 31.07.2019
5.6 - IV./OZ/2019 Poradovník pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu OcZ 31.07.2019
5.7 - IV./OZ/2019 Pasport dopravného značenia v obci Močenok OcZ 31.07.2019
3 - I./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ OcZ 30.01.2019
3 - II./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 27.03.2019
3 - III./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 29.05.2019
3 - IV./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 31.07.2019
3.1 - I./MOZ/2019 Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Močenok“ OcZ 11.09.2019
3.2 - I./MOZ/2019 Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“ OcZ 11.09.2019
2 - I./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 30.01.2019
2 - II./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 27.03.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »