Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.6 - IV./OZ/2019 Poradovník pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu OcZ 31.07.2019
5.7 - IV./OZ/2019 Pasport dopravného značenia v obci Močenok OcZ 31.07.2019
3 - IV./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 31.07.2019
2 - IV./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 31.07.2019
1 - IV./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 31.07.2019
10.1 - III./OZ/2019 Informácia o menovaní zapisovateľky Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti OcZ 29.05.2019
10.2 - III./OZ/2019 Architektonická štúdia - Rekonštrukcia verejného priestoru OcZ 29.05.2019
9 - III./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 29.05.2019
9.1 - III./OZ/2019 Schválenie mimoriadnej dotácie pre Tibora Székelyho OcZ 29.05.2019
8.1 - III./OZ/2019 ŽIadosť o dlhodobý prenájom pre p. Annu Odráškovú OcZ 29.05.2019
8.3 - III./OZ/2019 Žiadosť o prenájom pôdy a vinice - Vinársky spolok Urban Močenok, o. z. OcZ 29.05.2019
8.6 - III./OZ/2019 Zámena pozemkov medzi Obcou Močenok a JUDr. Silviou Karásikovou+sestry OcZ 29.05.2019
8.7 - III./OZ/2019 Zmluva  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (pozemok ul. Mlynská) OcZ 29.05.2019
8.8 - III./OZ/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (pozmok ul. B. Klucha) OcZ 29.05.2019
7.1 - III./OZ/2019 Správa z kontroly hospodárenia v domove dôchodcov so zameraním na výdavky cestou pokladne i bezhotovostných platieb OcZ 29.05.2019
7.2 - III./OZ/2019 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 OcZ 29.05.2019
6.1 - III./OZ/2019 Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2018 OcZ 29.05.2019
6.2 - III./OZ/2019 Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 OcZ 29.05.2019
6.3 - III./OZ/2019 Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2018 OcZ 29.05.2019
6.4 - III./OZ/2019 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2018 a Správa nezávislého audítora OcZ 29.05.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »