Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
6.5 - III./OZ/2019 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2019 OcZ 29.05.2019
6.6 - III./OZ/2019 II. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 OcZ 29.05.2019
5.1 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách OcZ 29.05.2019
5.2 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  OcZ 29.05.2019
5.3 - III./OZ/2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
OcZ 29.05.2019
5.4 - III./OZ/2019 Zámer na zriadenie registrovaného sociálneho podniku  Obcou Močenok OcZ 29.05.2019
5.5 - III./OZ/2019 Zámer podania žiadosti projektového zámeru pre avizovanú výzvu OP IROP 2, Ľahší prístup k efektívnejším verejným službám, 2.1.2 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry  OcZ 29.05.2019
3 - III./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 29.05.2019
2 - III./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 29.05.2019
1 - III./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 29.05.2019
11.1 - II./OZ/2019 Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 OcZ 27.03.2019
10 - II./OZ/2019 Zápisnice z komisií OcZ 27.03.2019
9.1 - II./OZ/2019 Budúci zámer zámeny pozemkov – JUDr. Silvia Karásiková a sestry OcZ 27.03.2019
9.2 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca OcZ 27.03.2019
9.3 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Petra Daniša OcZ 27.03.2019
9.4 - II./OZ/2019 Schválenie odpredaja obecných pozemkov pre Teréziu Šelmeciovú OcZ 27.03.2019
8.1 - II./OZ/2019 Správa z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 2017 a 2018 OcZ 27.03.2019
8.2 - II./OZ/2019 Správa z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok OcZ 27.03.2019
7.1 - II./OZ/2019 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
7.2 - II./OZ/2019 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »