Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
8.4 - I./OZ/2018 Majetkové prevody a nájmy OZ 31.01.2018
8.1 - II./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 28.03.2018
8.1 - III./OZ/2018 Majetkové prevody, nájmy OZ 30.05.2018
8.3 - III./OZ/2018 Majetkové prevody, nájmy OZ 30.05.2018
8.4 - III./OZ/2018 Majetkové prevody, nájmy OZ 30.05.2018
8.5 - III./OZ/2018 Majetkové prevody, nájmy OZ 30.05.2018
8.2 - IV./OZ/2018 Zámena pozemkov - ul. Sv. Gorazda pri fontáne OZ 24.07.2018
8.3 - IV./OZ/2018 Zámer predaja pozemku pre žiadateľov manželov Lenických OZ 24.07.2018
8.4 - IV./OZ/2018 Zámer predaja pozemku pre žiadateľku p. Emíliu Straňákovú OZ 24.07.2018
8.5 - IV./OZ/2018 Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov a schválenie spôsobu prevodu pozemkov OZ 24.07.2018
8.6 - IV./OZ/2018 Schválenie predaja pozemku pre Mgr. Lukačovičovú OZ 24.07.2018
8.7 - IV./OZ/2018 Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce OZ 24.07.2018
8.2 - V./OZ/2018 Predaj pozemkov pre manželov Danišových OZ 26.09.2018
8.3 - V./OZ/2018 Predaj pozemkov pre manželov Lenických OZ 26.09.2018
8.4 - V./OZ/2018 Prevod pozemkov pre pani Emíliu Straňákovú OZ 26.09.2018
8.5 - V./OZ/2018 Prevod pozemkov na základe vyhodnotenia cenových ponúk priameho predaja OZ 26.09.2018
8.6 - V./OZ/2018 Schválenie budúceho zámeru odpredaja pozemu pre Jakuba Peca OZ 26.09.2018
8.1 - VI./OZ/2018 Správa z kontroly predaja majetku v obci Močenok, stanovenie ceny
a formy predaja, súlad zmluvy s prijatým uznesením. Zverejňovanie zmlúv.
OZ 31.10.2018
8.2 - VI./OZ/2018 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 OZ 31.10.2018
8 - UOZ/2018 Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ OcZ 10.12.2018
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »