Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
7.3 - II./OZ/2019 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018 OcZ 27.03.2019
7.4 - II./OZ/2019 Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry knižiek v Knižnici Močenok a návrh na vyradenie knižiek OcZ 27.03.2019
6.1 - II./OZ/2019 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.2 - II./OZ/2019 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.3 - II./OZ/2019 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2018 OcZ 27.03.2019
6.4 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.5 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.6 - II./OZ/2019 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018 OcZ 27.03.2019
6.7 - II./OZ/2019 Správa o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018 OcZ 27.03.2019
5.1 - II./OZ/2019 Zapojenie obce do projektu: Zelené obce Slovenska OcZ 27.03.2019
5.2 - II./OZ/2019 Zapojenie obce do projektu: Multifunkčné ihrisko spája športových nadšencov OcZ 27.03.2019
5.3 - II./OZ/2019 Zánik spoločnosti Múzeum a galéria OcZ 27.03.2019
3 - II./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2019 OcZ 27.03.2019
2 - II./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 27.03.2019
1 - II./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 27.03.2019
13.1 - I./OZ/2019 Informácia o spracovávaní osobných údajov poslancov OcZ OcZ 30.01.2019
13.2 - I./OZ/2019 Informácia o splnení povinnosti starostu obce v zmysle zákona č. 545/2005 OcZ 30.01.2019
12 - I./OZ/2019 Zápisnice komisií od ostatného OcZ OcZ 30.01.2019
11 - I./OZ/2019 Správy o činnosti komisií za rok 2018 OcZ 30.01.2019
10.1 - I./OZ/2019  Budúci zámer odpredaja pozemku - žiad. Terézia Šelméciová OcZ 30.01.2019
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »