Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10.2 - I./OZ/2019 Budúci zámer odpredaja pozemku - žiad. Peter Daniš OcZ 30.01.2019
9.1 - I./OZ/2019 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 OcZ 30.01.2019
9.2 - I./OZ/2019 Správa z kontroly z vybranej investičnej akcie _ Technol. zhodnotenie hasičskej zbrojnice OcZ 30.01.2019
8.1 - I./OZ/2019 VZN č. 01_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 01 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ .... OcZ 30.01.2019
8.2 - I./OZ/2019 VZN č. 02_2019 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Močenok OcZ 30.01.2019
8.3 - I./OZ/2019 VZN č. 03_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO OcZ 30.01.2019
8.4 - I./OZ/2019 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019 OcZ 30.01.2019
8.5 - I./OZ/2019  Schválenie zmeny sadzobníka za predaj na miestnom trhovisku OcZ 30.01.2019
8.6 - I./OZ/2019  Schválenie zmeny sadzobníka poplatkov za inzerciu OcZ 30.01.2019
7.1 - I./OZ/2019 I. zmena rozpočtu obce Močenok OcZ 30.01.2019
7.2 - I./OZ/2019 Rozpočet a financie OcZ 30.01.2019
7.3 - I./OZ/2019 Plán investícií na obdobie 2019-2022 OcZ 30.01.2019
6.1 - I./OZ/2019 Voľba členov mediálnej rady OcZ 30.01.2019
6.2 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri ZŠ OcZ 30.01.2019
6.3 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri MŠ OcZ 30.01.2019
6.4 - I./OZ/2019 Delegovanie členov Rady školy pri ZUŠ OcZ 30.01.2019
5.1 - I./OZ/2019 Voľba predsedov komisií ver.poriadku a invest.činnosti OcZ 30.01.2019
5.2 - I./OZ/2019 Voľba člena OcR OcZ 30.01.2019
5.3 - I./OZ/2019 Voľba člena komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného kontrolóra OcZ 30.01.2019
5.4 - I./OZ/2019 Poverenie sobášiacich OcZ 30.01.2019
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »