Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
7.1 - I./OZ/2018 Hlavný kontrolór obce OZ 31.01.2018
7.2 - I./OZ/2018 Hlavný kontrolór obce OZ 31.01.2018
7.1 - II./OZ/2018 Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017 OZ 28.03.2018
7.2 - II./OZ/2018 Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017 OZ 28.03.2018
7.3 - II./OZ/2018 Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017 OZ 28.03.2018
7.1 - III./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 30.05.2018
7.2 - III./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 30.05.2018
7.3 - III./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 30.05.2018
7.1 - IV./OZ/2018 Správa z kontroly vybraných výdajových položiek v ZUŠ v Močenku realizovaných v roku 2017, nákup za hotové, odmeny, vykonávanie finančnej kontroly OZ 24.07.2018
7.2 - IV./OZ/2018 Správa z kontroly ukladacích uznesení
Obecného zastupiteľstva v Močenku za rok 2017 a I. polrok 2018
OZ 24.07.2018
7.2.1 - IV./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 24.07.2018
7.2.2 - IV./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 24.07.2018
7.2.3 - IV./OZ/2018 Hlavný kontrolór OZ 24.07.2018
7.1 - V./OZ/2018 Správa z kontroly jednej vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber dodávateľa, financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia OZ 26.09.2018
7.1 - VI./OZ/2018 Stanovisko HK k Programovému rozpočtu Obce Močenok 2019 - 2021 OZ 31.10.2018
7.2 - VI./OZ/2018 Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok 2019 – 2021 OZ 31.10.2018
7.3 - VI./OZ/2018 Informácia o výsledkoch hospodárenia Obce Močenok OZ 31.10.2018
7.4 - VI./OZ/2018 Správa o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 - 2018 OZ 31.10.2018
7.5 - VI./OZ/2018 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 OZ 31.10.2018
7.1 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »