Obecné zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 25.01.2017

 • 25. januára 2017, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [36.58 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľov zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OZ v roku 2016 a z I. zasadnutia OZ mimo plánu práce v roku 2017

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na rokovanie OZ

 6. 6.Rozpočet a financie

 7. 7.Hlavný kontrolór obce

 8. 8.Majetkové prevody a nájmy

 9. 9.Správy komisií

 10. 10.Diskusia