Obecné zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 28.09.2016

 • 28. septembra 2016, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [33.34 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OZ v roku 2016

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

  Materiály
 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia