Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 1. zasadnutie 26.01.2022

 • 26. januára 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [38.55 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 08. 12. 2021 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce zo dňa 10. 01. 2022

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Ekonomika a majetok

 6. 6.Hlavný kontrolór obce

 7. 7.Správy o činnosti komisií za rok 2021

 8. 8.Zápisnice z komisií

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Diskusia

 11. 11.Záver