Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 1. zasadnutie 29.01.2020

 • 29. januára 2020, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [39 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 11. 2019, z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2020 zo dňa 15. 01. 2020

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór obce

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Správy o činnosti komisií za rok 2019

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver