Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 1. zasadnutie 30.01.2019

 • 30. januára 2019, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [41.29 kB]
 1. 1.Otvorenie a úvodné náležitosti

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Voľba predsedov komisií, člena OcR, člena komisie a poverenie sobášiacich

 6. 6.Delegovanie členov redakčnej rady a rady škôl

 7. 7.Rozpočet a financie

 8. 8.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 9. 9.Hlavný kontrolór obce

 10. 10.Majetkové prevody a nájmy

 11. 11.Správy o činnosti komisií za rok 2018

 12. 12.Zápisnice z komisií

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Diskusia