Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 2. zasadnutie 30.03.2022

 • 30. marca 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [39.69 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 01. 2022

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Inventarizácia majetku a účtov za rok 2021

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver