Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 5. zasadnutie 08.12.2021

 • 8. decembra 2021, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [41.62 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 09. 2021

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Školstvo

 6. 6.Materiály predložené na prerokovanie

 7. 7.Ekonomika a majetok

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver