Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 5. zasadnutie 25.09.2019

 • 25. septembra 2019, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [37.31 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2019

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Majetkové prevody, nájmy

 8. 8.Zápisnice z komisií

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Diskusia

 11. .Záver