VZN č. 05/2020, ktorým sa mení a VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2021
  • Schválené: 28.10.2020