VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.07.2016
  • Schválené: 25.05.2016