Návrh uznesenia

Návrh uznesenia, ktorý predložil poslanec Ing. Marek Mesároš

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
 
Nesúhlasí

s realizáciou výstavby závodu: "Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa" vo variante 2 (umiestnenie na mieste bývalej skvapaľňovacej stanice zemného plynu,
na pozemkoch v katastrálnom území Močenku).

Ukladacia časť:
Obecné zastupiteľstvo v Močenku odporúča prednostke Obecného úradu v Močenku zaslať uznesenie spolu s dôvodovou správou Ministerstvu životného prostredia SR do 10 dní od dňa schválenia uznesenia poslancami Obecného zastupiteľstva v Močenku.