Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
8.4 - V./OZ/2022 Správa o činnosti obecného zastupiteľstva od roku 2018 - 2022 OcZ 28.09.2022
8.3 - V./OZ/2022 Správa o investičných akciách  2018 - 2022 OcZ 28.09.2022
8.2 - V./OZ/2022 Prehľad úspešných projektov obce od roku 2018 - 2022 OcZ 28.09.2022
8.1 - V./OZ/2022 Informácia o vývoji odpadov za I. polrok 2022 OcZ 28.09.2022
7. - V./OZ/2022 Zápisnice z komisií OcZ 28.09.2022
6.4 - V./OZ/2022 Schválenie vecného bremena k zriadeniu elektrickej prípojky k 16 b. j. v ul. M. R. Štefánika OcZ 28.09.2022
6.3 - V./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Ľuboslav a Soňa Hippoví OcZ 28.09.2022
6.2 - V./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Jozef a Mária Saboví OcZ 28.09.2022
6.1 - V./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Ing. Štefan Lenický OcZ 28.09.2022
5.7 - V./OZ/2022 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 10.3 – VI./OZ/2020 zo dňa 09. 12. 2020 a Návrh na schválenie zapojenia a spolufinancovania zo strany obce v projekte: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok OcZ 28.09.2022
5.6 - V./OZ/2022 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022 OcZ 28.09.2022
5.5 - V./OZ/2022 III. zmena rozpočtu obce na rok 2022 OcZ 28.09.2022
5.4 - V./OZ/2022 Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2021 OcZ 28.09.2022
5.3 - V./OZ/2022 Správa audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 OcZ 28.09.2022
5.2 - V./OZ/2022 Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2022 OcZ 28.09.2022
5.1 - V./OZ/2022 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2022 OcZ 28.09.2022
3 - V./OZ/2022 Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022 OcZ 28.09.2022
2 - V./OZ/2022 Schválenie programu rokovania OcZ 28.09.2022
1 - V./OZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 28.09.2022
9.2 - IV./OZ/2022 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022 OcZ 27.07.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »