Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10.1 - III./OZ/2023 Informácia starostu obce o jeho zvolení do funkcie člena dozornej rady ZsVS a. s. Nitra OcZ v Močenku 23.08.2023
9 - III./OZ/2023 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 23.08.2023
8.3 - III./OZ/2023 Žiadosť o prenájom OP – Poľnohospodárske družstvo Močenok OcZ v Močenku 23.08.2023
8.2 - III./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Helena Krkošeková OcZ v Močenku 23.08.2023
8.1 - III./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Štefan Bleho s manželkou OcZ v Močenku 23.08.2023
8.7 - III./OZ/2023 Schválenie predaja OP – Jozef Hipp OcZ v Močenku 23.08.2023
8.6 - III./OZ/2023 Schválenie predaja OP – Štefan Pistovič s manželkou OcZ v Močenku 23.08.2023
8.5 - III./OZ/2023 Schválenie predaja OP – Ľudovít Pec s manželkou OcZ v Močenku 23.08.2023
8.4 - III./OZ/2023 Schválenie prenájmu OP – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR OcZ v Močenku 23.08.2023
7.1 - III./OZ/2023 Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri poskytovaní sociálnych dávok obcou Močenok v roku 2022, prehľad o poskytovaných sociálnych službách OcZ v Močenku 23.08.2023
6.7 - III./OZ/2023 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2023 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.6 - III./OZ/2023 Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2023 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.5 - III./OZ/2023 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána za rok 2022 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.4 - III./OZ/2023 Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.3 - III./OZ/2023 Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.2 - III./OZ/2023 Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2023 OcZ v Močenku 23.08.2023
6.1 - III./OZ/2023 Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 06. 2023 OcZ v Močenku 23.08.2023
5.6 - III./OZ/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Skvalitnenie poskytovaných služieb v Materskej škole Močenok“ OcZ v Močenku 23.08.2023
5.5 - III./OZ/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Školský klub – nová zóna vzdelávania a sociálnej inklúzie“ OcZ v Močenku 23.08.2023
5.4 - III./OZ/2023 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2023 O parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Močenok OcZ v Močenku 23.08.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »