Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10.3 - VI./OZ/2020 Návrh na zapojenie obce do projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ s určením výšky spoluúčasti obce OcZ 09.12.2020
10.2 - VI./OZ/2020 Návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku č. 5.4 – IV./OZ/2020 zo dňa 26. 08. 2020 OcZ 09.12.2020
10.1 - VI./OZ/2020 Informácia starostu obce o výkone funkcie konateľa spoločnosti Obecný podnik Močenok, s.r.o. OcZ 09.12.2020
9 - VI./OZ/2020 Zápisnice z komisií OcZ 09.12.2020
8.12 - VI./OZ/2020 Schválenie odpredaja obecného pozemku – Ján a Iveta Rezákoví  OcZ 09.12.2020
8.11 - VI./OZ/2020 Schválenie vecného bremena prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná a.s OcZ 09.12.2020
8.10 - VI./OZ/2020 Schválenie odpredaja obecných pozemkov – Jozef a Mária Lenčéšoví OcZ 09.12.2020
8.9 - VI./OZ/2020 Schválenie odpredaja obecného pozemku – Martin Práznovský a Magdaléna Práznovská OcZ 09.12.2020
8.8 - VI./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Peter a Simona Sedlákoví OcZ 09.12.2020
8.7 - VI./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Erika Hippová a Ing. Edita Hippová OcZ 09.12.2020
8.4 - VI./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozefa Ferenceyová a ostatní OcZ 09.12.2020
8.3 - VI./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ivan Sabo s manželkou OcZ 09.12.2020
8.2 - VI./OZ/2020 Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku - Gabriel Lenčéš OcZ 09.12.2020
8.1 - VI./OZ/2020 Ponuka Slovenského pozemkového fondu na odkúpenie pozemkov OcZ 09.12.2020
7.1 - VI./OZ/2020 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 OcZ 09.12.2020
6.3 - VI./OZ/2020 Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2021 - 2023 OcZ 09.12.2020
6.2 - VI./OZ/2020 Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2021 – 2023 OcZ 09.12.2020
6.1 - VI./OZ/2020 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2020 OcZ 09.12.2020
5.4 - VI./OZ/2020 Návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách OcZ 09.12.2020
5.3 - VI./OZ/2020 VZN Obce Močenok č. 07/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok OcZ 09.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »