Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
11.3 - II./OZ/2024 Informácia o zmene tajomníčky v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti OcZ v Močenku 29.05.2024
11.2 - II./OZ/2024 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
11.1 - II./OZ/2024 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
10 - II./OZ/2024 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 29.05.2024
9.1 - II./OZ/2024 Žiadosť o odkúpenie OP – BERA s.r.o. OcZ v Močenku 29.05.2024
9.7 - II./OZ/2024 Žiadosť o odkúpenie OP – Ľudovít Vaško OcZ v Močenku 29.05.2024
9.8 - II./OZ/2024 Žiadosť o odkúpenie OP – Dičérová a ostatní spoluvlastníci OcZ v Močenku 29.05.2024
9.9 - II./OZ/2024 Schválenie prenájmu OP – ADVENTUS, n.o. OcZ v Močenku 29.05.2024
9.10 - II./OZ/2024 Schválenie prenájmu parkovacích miest v ul. Športová – ADVENTUS, n. o. OcZ v Močenku 29.05.2024
9.11 - II./OZ/2024 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti v ul. Pri kúpalisku – Spolok Urban Močenok OcZ v Močenku 29.05.2024
8.1 - II./OZ/2024 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
8.2 - II./OZ/2024 Návrh na schválenie mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku OcZ v Močenku 29.05.2024
7.1 - II./OZ/2024 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
7.2 - II./OZ/2024 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
7.3 - II./OZ/2024 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2023 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.1 - II./OZ/2024 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.2 - II./OZ/2024 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.3 - II./OZ/2024 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.4 - II./OZ/2024 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.5 - II./OZ/2024 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2023 a k 31. 03. 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »