Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.3 - III./OZ/2023 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok OcZ v Močenku 23.08.2023
5.2 - III./OZ/2023 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce OcZ v Močenku 23.08.2023
5.1 - III./OZ/2023 Návrh VZN Obce Močenok č. 03/2023, ktorým sa mení VZN č. 06/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania OcZ v Močenku 23.08.2023
3 - III./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 31. 05. 2023 a z III. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04. 07. 2023 OcZ v Močenku 23.08.2023
2 - III./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 23.08.2023
1 - III./OZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 23.08.2023
3.1 - III./MOZ/2023 Návrh stanoviska obecného zastupiteľstva k navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ OcZ v Močenku 04.07.2023
3.2 - III./MOZ/2023 Návrh stanoviska obecného zastupiteľstva k navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ OcZ v Močenku 04.07.2023
2 - III./MOZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 04.07.2023
1 - III./MOZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 04.07.2023
11.1 - II./OZ/2023 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
11.2 - II./OZ/2023 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
10 - II./OZ/2023 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 31.05.2023
9.8 - II./OZ/2023 Schválenie odpredaja OP – Ľuboslav Hipp s manželkou OcZ v Močenku 31.05.2023
9.7 - II./OZ/2023 Schválenie odpredaja OP – Erika a Edita Hippové OcZ v Močenku 31.05.2023
9.6 - II./OZ/2023 Schválenie odpredaja OP – Štefan Kunáš s manželkou OcZ v Močenku 31.05.2023
9.5 - II./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – MIBA Reality, s.r.o. OcZ v Močenku 31.05.2023
9.3 - II./OZ/2023 Žiadosť o prenájom ornej pôdy – PD Močenok OcZ v Močenku 31.05.2023
9.2 - II./OZ/2023 Žiadosť o dlhodobý prenájom OP za účelom výstavby staníc ZZS – Operačné stredisko ZZS SR OcZ v Močenku 31.05.2023
9.9 - II./OZ/2023 Schválenie odpredaja OP – Miroslav Bučkuliak s manželkou OcZ v Močenku 31.05.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »