Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
6.6 - II./OZ/2024 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.7 - II./OZ/2024 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.8 - II./OZ/2024 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 29.05.2024
6.9 - II./OZ/2024 Návrh II. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
5.1 - II./OZ/2024 Návrh na schválenie poradovníka pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu OcZ v Močenku 29.05.2024
5.2 - II./OZ/2024 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: Zvýšenie kapacity pre triedenie odpadov v obci Močenok OcZ v Močenku 29.05.2024
5.3 - II./OZ/2024 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3.5 – I./MOZ/2024 zo dňa 31. 01. 2024 z dôvodu prerušenia návrhu na vklad na Okresnom úrade v Šali, katastrálne oddelenie a Návrh na schválenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Bytový dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978 OcZ v Močenku 29.05.2024
5.4 - II./OZ/2024 Návrh na zrušenie spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o. OcZ v Močenku 29.05.2024
5.5 - II./OZ/2024 Návrh na prevzatie práv a povinností obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o. OcZ v Močenku 29.05.2024
3 - II./OZ/2024 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 02. 2024 OcZ v Močenku 29.05.2024
2 - II./OZ/2024 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 29.05.2024
1 - II./OZ/2024 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 29.05.2024
11.1 - I./OZ/2024 Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 28.02.2024
11.2 - I./OZ/2024 Správa o činnosti obecnej polície za rok 2023 OcZ v Močenku 28.02.2024
10 - I./OZ/2024 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 28.02.2024
9 - I./OZ/2024 Správy o činnosti komisií za rok 2023 OcZ v Močenku 28.02.2024
8.1 - I./OZ/2024 Žiadosť o prenájom OP – ADVENTUS, n. o. OcZ v Močenku 28.02.2024
8.2 - I./OZ/2024 Žiadosť o prenájom parkovacích miest – ADVENTUS, n. o. OcZ v Močenku 28.02.2024
8.3 - I./OZ/2024 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na OP – ADVENTUS, n. o. OcZ v Močenku 28.02.2024
8.4 - I./OZ/2024 Žiadosť na stavebné úpravy OP – COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo OcZ v Močenku 28.02.2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »