Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
7.2 - V./OZ/2023 Mimoriadna dotácia vo výške 600,- € pre 6 tanečníkov z Močenku OcZ v Močenku 29.11.2023
6.1 - V./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce OcZ v Močenku 29.11.2023
6.2 - V./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
6.4 - V./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 06/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok a  ruší sa ním aj VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 OcZ v Močenku 29.11.2023
6.5 - V./OZ/2023  VZN Obce Močenok č. 07/2023,  ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 02/2015 Zásady hospodárenia
s majetkom obce Močenok
OcZ v Močenku 29.11.2023
6.6 - V./OZ/2023 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2024 OcZ v Močenku 29.11.2023
6.7 - V./OZ/2023 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti OcZ v Močenku 29.11.2023
6.8 - V./OZ/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
6.9 - V./OZ/2023 Poradovník pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu OcZ v Močenku 29.11.2023
5.3 - V./OZ/2023 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2022/2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
5.4 - V./OZ/2023 Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2023/2024 OcZ v Močenku 29.11.2023
5.5 - V./OZ/2023 Školstvo OcZ v Močenku 29.11.2023
5.6 - V./OZ/2023 Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2023/2024 OcZ v Močenku 29.11.2023
5.1 - V./OZ/2023 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2022/2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
5.2 - V./OZ/2023 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2022/2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
3 - IV./OZ/2023 Informácia o oslovení odborne spôsobilej osoby v otázke možnosti doplnenia regulatívu o neprípustnú funkciu územného plánu obce Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
3 - V./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 23. 08. 2023, zo IV. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 19. a 28. 09. 2023 a z V. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 31. 10. 2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
2 - V./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 29.11.2023
2 - IV./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 29.11.2023
1 - V./OZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 29.11.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »