Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.7 - I./OZ/2023 Štatút Knižnice Močenok OcZ v Močenku 21.02.2023
5.6 - I./OZ/2023 Žiadosť občanov v ul. M. R. Štefánika o prehodnotenie lokality na výstavbu „inkluzívneho detského ihriska RODINKA“   OcZ v Močenku 21.02.2023
5.5 - I./OZ/2023 Návrh na obstaranie Územného plánu  - Zmeny a doplnky č.4 obce Močenok OcZ v Močenku 21.02.2023
5.4 - I./OZ/2023 Návrh na neschválenie Územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.3 OcZ v Močenku 21.02.2023
5.2 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Materskej škole a delegovanie nových členov OcZ v Močenku 21.02.2023
5.3 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole a delegovanie nových členov OcZ v Močenku 21.02.2023
5.1 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Základnej škole a delegovanie nových členov  OcZ v Močenku 21.02.2023
5.8 - I./OZ/2023 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Výmena športového povrchu a rekonštrukcia tribúny v Športovej hale Močenok“ s finančnou spoluúčasťou obce OcZ v Močenku 21.02.2023
3 - I./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ vo volebnom období 2022-2026 zo dňa 14. 12. 2022 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 08. 02. 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
2 - I./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 21.02.2023
1 - I./OZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 21.02.2023
2 - I./MOZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 08.02.2023
1 - I./MOZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 08.02.2023
11 - I./OZ/2022 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 14.12.2022
10.7 - I./OZ/2022 Úhrada nevyhnutných nákladov spojených s činnosťou HK  Junior Močenok z kapitoly dotácie OcZ v Močenku 14.12.2022
10.6 - I./OZ/2022 Informácia o úsporných opatreniach v obci Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
10.5 - I./OZ/2022 Informácia o podaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti OcZ v Močenku 14.12.2022
10.4 - I./OZ/2022 Informácia o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v ZŠ Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
10.3 - I./OZ/2022 Informácia o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 2021/2022 v obci Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
10.2 - I./OZ/2022 Informácia o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »