Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
2 - I./MOZ/2024 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 31.01.2024
2.1 - I./MOZ/2024 Schválenie doplnenie programu rokovania OcZ v Močenku 31.01.2024
1 - I./MOZ/2024 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 31.01.2024
7. - VI./MOZ/2023 Ukladacie uznesenie - vyžiadať si stanovisko k vykonateľnosti, resp. k realizovateľnosti uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023 OcZ v Močenku 14.12.2023
6.1 - VI./MOZ/2023 Odpredaj obecných pozemkov pre žiadateľku p. Helenu Krkošekovú OcZ v Močenku 14.12.2023
5.1 - VI./MOZ/2023 Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2024 – 2026 OcZ v Močenku 14.12.2023
5.2 - VI./MOZ/2023 Návrh Programového rozpočtu obce Močenok na roky 2024-2026 OcZ v Močenku 14.12.2023
4.1 - VI./MOZ/2023 VZN Obce Močenok č. 08/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO OcZ v Močenku 14.12.2023
4.2 - VI./MOZ/2023 VZN Obce Močenok č. 09/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách
a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
OcZ v Močenku 14.12.2023
2 - VI./MOZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 14.12.2023
1 - VI./MOZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 14.12.2023
11.1 - V./OZ/2023 Prehľad úspešných projektov obce v roku 2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
11.2 - V./OZ/2023 Informácia o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 2022/2023 v obci Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
11.3 - V./OZ/2023 Informácia o pripravovaných projektoch v obci Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
10 - V./OZ/2023 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 29.11.2023
9.1 - V./OZ/2023 Žiadosť p. Suchého o odkúpenie obecného pozemku OcZ v Močenku 29.11.2023
8.1 - V./OZ/2023 Správa z kontroly poskytovania rekreačného príspevku obcou Močenok OcZ v Močenku 29.11.2023
8.2 - V./OZ/2023 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024 OcZ v Močenku 29.11.2023
7.3 - V./OZ/2023 III. zmena rozpočtu Obce Močenok na rok 2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
7.1 - V./OZ/2023 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2023 OcZ v Močenku 29.11.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »