Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
2 - II./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 31.05.2023
1 - II./OZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 31.05.2023
3 - II./MOZ/2023 Návrh na vyhlásenie miestneho referenda o navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ OcZ v Močenku 03.05.2023
2 - II./MOZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 03.05.2023
1 - II./MOZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 03.05.2023
11.1 - I./OZ/2023 Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
11.2 - I./OZ/2023 Správa o činnosti obecnej polície za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
10 - I./OZ/2023 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 21.02.2023
9 - I./OZ/2023 Správy o činnosti komisií za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
8.1 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – manželia Kunášoví OcZ v Močenku 21.02.2023
8.4 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Erika a Edita Hippové OcZ v Močenku 21.02.2023
8.5 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Jozef Hipp OcZ v Močenku 21.02.2023
8.6 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Štefan a Veronika Pistovičoví OcZ v Močenku 21.02.2023
8.7 - I./OZ/2023 Odpredaj OP – Ing. Štefan Lenický OcZ v Močenku 21.02.2023
7.1 - I./OZ/2023 Správa z kontroly vyúčtovania dotácií udelených obcou Močenok v roku 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
7.2 - I./OZ/2023 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
6.1 - I./OZ/2023 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
6.2 - I./OZ/2023 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
5.1 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Základnej škole a delegovanie nových členov  OcZ v Močenku 21.02.2023
5.2 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Materskej škole a delegovanie nových členov OcZ v Močenku 21.02.2023
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »