Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
11.1 - II./OZ/2022 Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2021 OcZ 30.03.2022
11.2 - II./OZ/2022 OcZ 30.03.2022
11.3 - II./OZ/2022 Informácia starostu obce zmene tajomníčky v komisii životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok  OcZ 30.03.2022
11.4 - II./OZ/2022 Informácia o vzdaní sa Ing. Ladislava Fúsku funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok OcZ 30.03.2022
11.5 - II./OZ/2022 Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Močenok OcZ 30.03.2022
10 - II./OZ/2022 Zápisnice z komisií OcZ 30.03.2022
9.1 - II./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Viera a Jaroslav Rábekoví OcZ 30.03.2022
8.1 - II./OZ/2022 Správa z kontroly podávania a vyúčtovania troch vybraných dotácií v podmienkach obce Močenok za rok 2021 OcZ 30.03.2022
7.1 - II./OZ/2022 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 OcZ 30.03.2022
7.2 - II./OZ/2022 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2021 OcZ 30.03.2022
7.3 - II./OZ/2022 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2021 OcZ 30.03.2022
6.2 - II./OZ/2022 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2021 OcZ 30.03.2022
6.1 - II./OZ/2022 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2021 OcZ 30.03.2022
6.3 - II./OZ/2022 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2021 OcZ 30.03.2022
6.4 - II./OZ/2022 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021 OcZ 30.03.2022
6.5 - II./OZ/2022 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021 OcZ 30.03.2022
6.6 - II./OZ/2022 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021 OcZ 30.03.2022
5.1 - II./OZ/2022 Návrh na doplnenie poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu OcZ 30.03.2022
5.2 - II./OZ/2022 Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 OcZ 30.03.2022
5.3 - II./OZ/2022 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok OcZ 30.03.2022
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »