Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10.1 - I./OZ/2022 Informácia o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2021 OcZ v Močenku 14.12.2022
9.6 - I./OZ/2022 Prevod pozemkov - Denis Malovec s partnerkou OcZ v Močenku 14.12.2022
9.5 - I./OZ/2022 Prevod pozemkov - manželia Saboví OcZ v Močenku 14.12.2022
9.4 - I./OZ/2022 Prevod pozemku - manželia Minárikoví OcZ v Močenku 14.12.2022
9.2 - I./OZ/2022 Žiadosť Miroslava a Jolany Bučkuliakových o odkúpenie časti obecného pozemku OcZ v Močenku 14.12.2022
9.1 - I./OZ/2022 Žiadosť Ľudovíta a Margaréty Pecovích o odkúpenie časti obecného pozemku OcZ v Močenku 14.12.2022
8.1 - I./OZ/2022 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni
za vybrané mesiace v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok
OcZ v Močenku 14.12.2022
8.3 - I./OZ/2022 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
8.2 - I./OZ/2022 Správa o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami
v roku 2021 a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD a školy)
OcZ v Močenku 14.12.2022
7.4 - I./OZ/2022 Návrh čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv na vybrúsenie pôvodnej PVC podlahy a lepenie novej vysokozáťažovej PVC podlahy vo vchode „A“ v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika OcZ v Močenku 14.12.2022
7.3 - I./OZ/2022 Rozpočet obce na rok 2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
7.2 - I./OZ/2022 Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2023 – 2025 OcZ v Močenku 14.12.2022
7.1 - I./OZ/2022 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2022 OcZ v Močenku 14.12.2022
6.6 - I./OZ/2022 Úprava cenníka za prenájom športovej haly od 1. januára 2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
6.5 - I./OZ/2022 Nový cenník za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
6.4 - I./OZ/2022 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
6.3 - I./OZ/2022 VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
6.2 - I./OZ/2022 VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok OcZ v Močenku 14.12.2022
6.1 - I./OZ/2022 VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO OcZ v Močenku 14.12.2022
5.6 - I./OZ/2022 Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »