Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
3.1 - II./MOZ/2022 Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ 15.06.2022
2.2 - II./MOZ/2022 Schválenie doplnenie programu rokovania o bod č. 3.6 OcZ 15.06.2022
2.1 - II./MOZ/2022 Schválenie doplnenie programu rokovania o bod č. 3.5 OcZ 15.06.2022
2 - II./MOZ/2022 Schválenie programu rokovania OcZ 15.06.2022
1 - II./MOZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 15.06.2022
9 - III./OZ/2022 Zápisnice z komisií OcZ 25.05.2022
8.2 - III./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Andrej Minárik s manželkou OcZ 25.05.2022
7.4 - III./OZ/2022 Návrh I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2022 OcZ 25.05.2022
7.3 - III./OZ/2022 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022 OcZ 25.05.2022
7.2 - III./OZ/2022 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2021 OcZ 25.05.2022
7.1 - III./OZ/2022 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 OcZ 25.05.2022
6.2 - III./OZ/2022 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ 25.05.2022
6.1 - III./OZ/2022 Návrh VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok OcZ 25.05.2022
4 - III./OZ/2022 Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 30. 03. 2022 OcZ 25.05.2022
3.4 - III./OZ/2022 Voľba hlavného kontrolóra OcZ 25.05.2022
3.3 - III./OZ/2022 Prehľad kandidátov na funkciu: Hlavný kontrolór Obce Močenok OcZ 25.05.2022
3.2 - III./OZ/2022 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok OcZ 25.05.2022
3.1 - III./OZ/2022 Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok OcZ 25.05.2022
2 - III./OZ/2022 Schválenie programu rokovania OcZ 25.05.2022
1 - III./OZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 25.05.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »