Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
9 - I./OZ/2023 Správy o činnosti komisií za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
8.1 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – manželia Kunášoví OcZ v Močenku 21.02.2023
8.4 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Erika a Edita Hippové OcZ v Močenku 21.02.2023
8.5 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Jozef Hipp OcZ v Močenku 21.02.2023
8.6 - I./OZ/2023 Žiadosť o odkúpenie OP – Štefan a Veronika Pistovičoví OcZ v Močenku 21.02.2023
8.7 - I./OZ/2023 Odpredaj OP – Ing. Štefan Lenický OcZ v Močenku 21.02.2023
7.1 - I./OZ/2023 Správa z kontroly vyúčtovania dotácií udelených obcou Močenok v roku 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
7.2 - I./OZ/2023 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
6.1 - I./OZ/2023 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
6.2 - I./OZ/2023 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
5.1 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Základnej škole a delegovanie nových členov  OcZ v Močenku 21.02.2023
5.2 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Materskej škole a delegovanie nových členov OcZ v Močenku 21.02.2023
5.3 - I./OZ/2023 Odvolanie pôvodných členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole a delegovanie nových členov OcZ v Močenku 21.02.2023
5.4 - I./OZ/2023 Návrh na neschválenie Územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.3 OcZ v Močenku 21.02.2023
5.5 - I./OZ/2023 Návrh na obstaranie Územného plánu  - Zmeny a doplnky č.4 obce Močenok OcZ v Močenku 21.02.2023
5.6 - I./OZ/2023 Žiadosť občanov v ul. M. R. Štefánika o prehodnotenie lokality na výstavbu „inkluzívneho detského ihriska RODINKA“   OcZ v Močenku 21.02.2023
5.7 - I./OZ/2023 Štatút Knižnice Močenok OcZ v Močenku 21.02.2023
5.8 - I./OZ/2023 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Výmena športového povrchu a rekonštrukcia tribúny v Športovej hale Močenok“ s finančnou spoluúčasťou obce OcZ v Močenku 21.02.2023
3 - I./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ vo volebnom období 2022-2026 zo dňa 14. 12. 2022 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 08. 02. 2023 OcZ v Močenku 21.02.2023
2 - I./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 21.02.2023
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »