Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1 - V./OZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 28.09.2022
9.2 - IV./OZ/2022 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022 OcZ 27.07.2022
9.1 - IV./OZ/2022 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2022 OcZ 27.07.2022
8 - IV./OZ/2022 Zápisnice z komisií OcZ 27.07.2022
7.3 - IV./OZ/2022 Prevod OP – Viera a Jaroslav Rábekoví OcZ 27.07.2022
7.2 - IV./OZ/2022 Prevod OP – Mária Nožičková OcZ 27.07.2022
7.1 - IV./OZ/2022 Žiadosť o odkúpenie OP – Denis Malovec OcZ 27.07.2022
6.4 - IV./OZ/2022 Návrh II. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022 OcZ 27.07.2022
6.3 - IV./OZ/2022 Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu opráv – 33 b. j. M. R. Štefánika OcZ 27.07.2022
6.2 - IV./OZ/2022 Žiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie dvoch asistentov k deťom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
OcZ 27.07.2022
6.1 - IV./OZ/2022 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2021 OcZ 27.07.2022
5.1 - IV./OZ/2022 VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách
a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
OcZ 27.07.2022
3 - IV./OZ/2022 Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022 OcZ 27.07.2022
2 - IV./OZ/2022 Schválenie programu rokovania OcZ 27.07.2022
1 - IV./OZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 27.07.2022
3.6 - II./MOZ/2022 Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 OcZ 15.06.2022
3.5 - II./MOZ/2022 Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov OcZ OcZ 15.06.2022
3.4 - II./MOZ/2022 Informácia o prípravách XXX. ročníka celonárodného festivalu Gorazdov Močenok OcZ 15.06.2022
3.3 - II./MOZ/2022 Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 –  2027 (v výhľadom do r. 2030) OcZ 15.06.2022
3.2 - II./MOZ/2022 Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na II. polrok 2022 OcZ 15.06.2022
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »