Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
6.6 - II./OZ/2023 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.7 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.8 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.9 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.10 - II./OZ/2023 I. zmena rozpočtu obce na rok 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
5.1 - II./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov. OcZ v Močenku 31.05.2023
5.2 - II./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ v Močenku 31.05.2023
5.3 - II./OZ/2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030
a Akčný plán obce Močenok
OcZ v Močenku 31.05.2023
5.4 - II./OZ/2023 Poradovník pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu  OcZ v Močenku 31.05.2023
5.5 - II./OZ/2023 Návrh na spolufinancovanie projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola“ OcZ v Močenku 31.05.2023
5.6 - II./OZ/2023 Návrh na spolufinancovanie projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola – školská jedáleň“ OcZ v Močenku 31.05.2023
3 - II./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 21. 02. 2023 z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 03. 05. 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
2 - II./OZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 31.05.2023
1 - II./OZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 31.05.2023
3 - II./MOZ/2023 Návrh na vyhlásenie miestneho referenda o navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ OcZ v Močenku 03.05.2023
2 - II./MOZ/2023 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 03.05.2023
1 - II./MOZ/2023 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 03.05.2023
11.1 - I./OZ/2023 Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
11.2 - I./OZ/2023 Správa o činnosti obecnej polície za rok 2022 OcZ v Močenku 21.02.2023
10 - I./OZ/2023 Zápisnice z komisií OcZ v Močenku 21.02.2023
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »