Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
5.5 - I./OZ/2022 Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
5.4 - I./OZ/2022 Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 OcZ v Močenku 14.12.2022
5.3 - I./OZ/2022 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022 OcZ v Močenku 14.12.2022
5.2 - I./OZ/2022 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2021/2022 OcZ v Močenku 14.12.2022
5.1 - I./OZ/2022 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2021/2022 OcZ v Močenku 14.12.2022
3 - I./OZ/2022 Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022 OcZ v Močenku 14.12.2022
2 - I./OZ/2022 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 14.12.2022
1 - I./OZ/2022 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 14.12.2022
14 - I./UOZ/2022 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce OcZ v Močenku 22.11.2022
13 - I./UOZ/2022 Poverenie sobášiaceho OcZ v Močenku 22.11.2022
12 - I./UOZ/2022 Rozdelenie poslaneckých obvodov OcZ v Močenku 22.11.2022
11 - I./UOZ/2022 Plat zástupcu starostu obce OcZ v Močenku 22.11.2022
10 - I./UOZ/2022 Plat starostu obce OcZ v Močenku 22.11.2022
9 - I./UOZ/2022 Rozsah poverení zástupcu starostu OcZ v Močenku 22.11.2022
8 - I./UOZ/2022 Poverenie pre zástupcu starostu obce OcZ v Močenku 22.11.2022
7 - I./UOZ/2022 Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ OcZ v Močenku 22.11.2022
6 - I./UOZ/2022 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ v Močenku 22.11.2022
5 - I./UOZ/2022 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ v Močenku 22.11.2022
4 - I./UOZ/2022 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie OcZ v Močenku 22.11.2022
3 - I./UOZ/2022 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie OcZ v Močenku 22.11.2022
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »