Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
7.1 - II./OZ/2023 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
7.2 - II./OZ/2023 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
7.3 - II./OZ/2023 Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok  k 31. 12. 2022 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.1 - II./OZ/2023 Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok 
za rok 2022.
OcZ v Močenku 31.05.2023
6.2 - II./OZ/2023 Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.3 - II./OZ/2023 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.4 - II./OZ/2023 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.5 - II./OZ/2023 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.6 - II./OZ/2023 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.7 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.8 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.9 - II./OZ/2023 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 31.05.2023
6.10 - II./OZ/2023 I. zmena rozpočtu obce na rok 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
5.1 - II./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov. OcZ v Močenku 31.05.2023
5.2 - II./OZ/2023 VZN Obce Močenok č. 02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok OcZ v Močenku 31.05.2023
5.3 - II./OZ/2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030
a Akčný plán obce Močenok
OcZ v Močenku 31.05.2023
5.4 - II./OZ/2023 Poradovník pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu  OcZ v Močenku 31.05.2023
5.5 - II./OZ/2023 Návrh na spolufinancovanie projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola“ OcZ v Močenku 31.05.2023
5.6 - II./OZ/2023 Návrh na spolufinancovanie projektu: Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok „Základná škola – školská jedáleň“ OcZ v Močenku 31.05.2023
3 - II./OZ/2023 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 21. 02. 2023 z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 03. 05. 2023 OcZ v Močenku 31.05.2023
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »