Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
8.5 - I./OZ/2024 Žiadosť o prenájom časti RD – Spolok Urban Močenok OcZ v Močenku 28.02.2024
7.1 - I./OZ/2024 Správa z kontroly daňových pohľadávok a spôsobu nakladania s nimi v obci Močenok OcZ v Močenku 28.02.2024
7.2 - I./OZ/2024 Správa z overenia vyúčtovania dotácií udelených obcou Močenok OcZ v Močenku 28.02.2024
7.3 - I./OZ/2024 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2023 OcZ v Močenku 28.02.2024
6.1 - I./OZ/2024 Návrh na rozdelenie dotácií pre kluby, spolky a organizácie na rok na rok 2024 OcZ v Močenku 28.02.2024
6.2 - I./OZ/2024 Návrh na rozdelenie finančného príspevku pre kluby, spolky a organizácie na rok 2024 OcZ v Močenku 28.02.2024
6.3 - I./OZ/2024 Návrh I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2024 OcZ v Močenku 28.02.2024
6.4 - I./OZ/2024 Informácia o hospodárení Obce Močenok za rok 2022 OcZ v Močenku 28.02.2024
5.2 - I./OZ/2024 Prerokovanie upozornenia prokurátorky k druhej časti Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Močenku č. 3.1 – IV./MOZ/2023 z 28.9.2023 
OcZ v Močenku 28.02.2024
5.3 - I./OZ/2024 Návrh Územného plánu Obce Močenok – ZaD č. 4 a Schválenie Návrhu VZN Obce Močenok
č. 01/2024 O vyhlásení záväzných častí  Územné plánu Obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 4
OcZ v Močenku 28.02.2024
5.4 - I./OZ/2024 Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2024, ktorým sa ruší VZN č. 11/2016 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
OcZ v Močenku 28.02.2024
3 - I./OZ/2024 Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29.11.2023, z V. zasadnutia OCZ zo dňa 29.11.2023, zo VI. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 14.12.2023 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2024 zo dňa 31.01.2024 OcZ v Močenku 28.02.2024
2 - I./OZ/2024 Schválenie programu rokovania OcZ v Močenku 28.02.2024
1 - I./OZ/2024 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice OcZ v Močenku 28.02.2024
3.1 - I./MOZ/2024 Stanovisko Okresného úradu Nitra, odd. územného plánovania k  doplneniu regulatívov do rozpracovaných zmien a doplnkov č. 4 – Územný plán obce Močenok OcZ v Močenku 31.01.2024
3.2 - I./MOZ/2024 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023 prijatého dňa 28. 09. 2023, ktorého veto starostu obce bolo prelomené 3/5 väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31.10.2023 OcZ v Močenku 31.01.2024
3.3 - I./MOZ/2024 Návrh na obstaranie Územného plánu  - Zmeny a doplnky č. 5 obce Močenok OcZ v Močenku 31.01.2024
3.4 - I./MOZ/2024 Návrh na zriadenie Komisie pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.5 a vymedzenie jej úloh OcZ v Močenku 31.01.2024
3.4.1 - I./MOZ/2024 Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov č. 5
k územnému plánu Obce Močenok
OcZ v Močenku 31.01.2024
3.5 - I./MOZ/2024 Návrh na súhlas so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Bytový dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978 OcZ v Močenku 31.01.2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »