Obecné zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 28.03.2018

  • 28. marca 2018, 17:30 h
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
  • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [40.91 kB]
  1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  2. 2.Schválenie programu rokovania

  3. 3.Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2018

  4. 4.Interpelácie poslancov

  5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

  6. 6.Ekonomika a majetok

  7. 7.Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017

  8. 8.Hlavný kontrolór

  9. 9.Majetkové prevody, nájmy

  10. 10.Správy o činnosti komisií za rok 2017

  11. 11.Zápisnice z komisií

  12. 12.Diskusia