Obecné zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 29.03.2017

 • 29. marca 2017, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [40.62 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ v roku 2017

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Inventarizácia majetku a účtov za rok 2016

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Správy o činnosti komisií za rok 2016

 11. 11.Zápisnice z komisií

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Diskusia