Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 2. zasadnutie 15.06.2022

  • 15. júna 2022, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2022)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
  • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [36.22 kB]
  1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  2. 2.Schválenie programu rokovania

  3. 3.Materiály predložené na prerokovanie

  4. 4.Záver