Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 3. zasadnutie 25.05.2022

 • 25. mája 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [38.9 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba hlavného kontrolóra

 4. 4.Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 30. 03. 2022

 5. 5.Interpelácie poslancov

 6. 6.Materiály predložené na prerokovanie

 7. 7.Ekonomika a majetok

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia

 12. 12.Záver