Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 5. zasadnutie 28.09.2022

 • 28. septembra 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [39.39 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Ekonomika a majetok

 6. 6.Majetkové prevody, nájmy

 7. 7.Zápisnice z komisií

 8. 8.Rôzne

 9. 9.Diskusia

 10. 10.Záver