Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 6. zasadnutie 09.12.2020

 • 9. decembra 2020, 17:30 h
 • Obradná miestnosť Obecného úradu
 • Sv. Gorazda 629/82
 • Pozvánka [38.38 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 10. 2020

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia

 12. 12.Záver