Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 6. zasadnutie 14.12.2023

 • 14. decembra 2023, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2023)
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [36.14 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Interpelácie poslancov

 4. 4.Materiály predložené na prerokovanie

 5. 5.Ekonomika a majetok

 6. 6.Majetkové prevody, nájmy

 7. 7.Diskusia

 8. 8.Záver