Návrh uznesenia 9.1 - II./OZ/2023

Žiadosť o odstúpenie OP – Michal Suchý

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
 
a) p r e r o k o v a l o
 
žiadosť Michala Suchého, bytom ul. ..............., 951 31  Močenok o odstúpenie obecného pozemku bezodplatne a to časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV),

 
b)  n e s c h v a ľ u j e
 
zámer odstúpenia nehnuteľnosti – časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV) pre žiadateľa Michala Suchého, bytom ul. ............, 951 31  Močenok