Návrh uznesenia 9.3 - VI./OZ/2017

Majetkové prevody, nájmy

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov
 
predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:
•         LV 4274 - parcela č. 587/9 o výmere 67 m2, reg. „C-KN“, druh pozemku: zastavané plochy, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 07. 2017 pod číslom 298/2017 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý rodina žiadateľov užíva niekoľko rokov a bezprostredne susedí s ich nehnuteľnosťou.
 
Kupujúci: Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom, bytom Slnečná 1940/14, 927 05  Šaľa
 
 
Cena: 6,65 €/m2