Návrh uznesenia 9.4 - II./OZ/2023

Žiadosť o odkúpenie OP – PD Močenok

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
 
a) p r e r o k o v a l o 
žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706 o odkúpenie obecného pozemku, časť z pozemku parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedený na LV č. 4274 na ktorom sa nachádzajú parcely reg. „C“ (nemajú založený LV):
  • 1747/123 o výmere 642m2,
  • 1747/126 o výmere 963m2,
  • 1747/121 o výmere 230m2,
  • 1747/122 o výmere 225m2,
  • 1747/125 o výmere 335m2,
  • 1747/124 o výmere 143m2 nachádzajúcich sa pod strediskom PD Močenok, celková žiadaná výmera je 2 538 m2.
 
b) n e s c h v a ľ u j e 
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časť z parc. č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok  vo výmere 2 538 mpre Poľnohospodárske družstvo Močenok, so sídlom Nitrianska 1232/50, 951 31  Močenok, IČO: 00 198 706 za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.