Návrh uznesenia 9.4 - VI./OZ/2017

Majetkové prevody, nájmy

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
nesúhlasí
s odpredajom pozemku – časť z parcely č. 1749 vedená na LV
č. 4274 a stavbou oplotenia o šírke 0,20 m a dĺžke 17,84 m v zmysle žiadosti, ktorá bola doručená na Obecný úrad Močenok dňa 10.10.2017.

 
Žiadatelia: Emil Packa a manželka Marta, bytom Sv. Gorazda 685/241, 951 31  Močenok.