VZN č. 03/2023, ktorým sa mení VZN č. 06/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Informácie
  • Účinné od: 08.09.2023
  • Schválené: 23.08.2023