VZN č. 04/ 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2023
  • Schválené: 14.12.2022