VZN č. 04/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 18.11.2020
  • Schválené: 28.10.2020