VZN č. 07/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2021
  • Schválené: 09.12.2020