VZN č. 08/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2024
  • Schválené: 14.12.2023