Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 2. zasadnutie 29.04.2020

 • 29. apríla 2020, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Sv. Gorazda 629/82
 • Pozvánka [37.63 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Interpelácie poslancov

 4. 4.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 5. 5.Ekonomika a majetok

  Materiály
 6. 6.Inventarizácia majetku a účtov za rok 2019

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Diskusia

 11. 11.Záver