Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 4. zasadnutie 27.07.2022

 • 27. júla 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [38.56 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Majetkové prevody, nájmy

 8. 8.Zápisnice z komisií

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Diskusia

 11. 11.Záver